Formål

Formålet med det danske Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) er at styrke den danske cybersikkerhedssektor, forøge det danske hjemtag af cybersikkerhedsmidler fra EU samt støtte udvikling og anvendelse af innovative cybersikkerhedsløsninger.

I 2020 introducerede EU en cybersikkerhedsstrategi for at forbedre evnen til at håndtere cyberangreb– og hændelser i hele unionen. Som en del af denne strategi blev der i 2021 oprettet Nationale Koordinationscentre for Cybersikkerhed i alle EU-lande med det formål at styrke og opbygge fælleseuropæisk kapacitet inden for cybersikkerhed, skabe større sammenhængskraft i og på tværs af landenes cybersikkerhedssektorer samt understøtte samarbejdet med det europæiske kompetencecenter (ECCC).
 
Som en del af indsatsen har EU også afsat midler til udvikling af cybersikkerhedsteknologi og løsninger gennem de forskellige tilskudsfonde herunder særligt Horizon Europe og Digital Europe-programmet.
En mand arbejder ved et skrivebord med fokus på flere computerskærme og taster på sit tastatur.

NCC: Styrket Dansk Cybersikkerhedssektor

Det danske NCC er ansvarlig for at styrke samarbejdet inden for Danmarks  cybersikkerhedssektor, herunder at danne professionelle faglige netværk. NCC skal også administrere en række tilskudspuljer finansieret af EU, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, som fokuserer på at støtte brancherettede cybersikkerhedsløsninger og fremme viden- og datadeling. Fra 2024 til 2025 er der i alt afsat 17,3 millioner kroner til disse tilskud.

Om os

Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) i Danmark er organisatorisk forankret i Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen og et korsortie bestående af CenSec og DigitalLead er udpeget som operatør for centeret

NCC er en del af et netværk, der består af 27 centre – et fra hvert medlemsland i EU. Netværket er en integreret del af EU-agenturet European Cybersecurity Competence Center (ECCC). Netværket af NCC’er har til formål at forbedre innovationssamarbejdet og konkurrenceevnen inden for cybersikkerhed i EU.

NCC er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Personer sidder på stole eller på gulvet arrangeret i en perfekt rund form, ansigterne vendt indad mod hinanden, hvilket skaber en følelse af fællesskab og samhørighed.

Hvem er vores målgruppe?

NCC skal skabe samarbejde mellem private, offentlige og akademiske aktører, som alle kan bidrage til udviklingen inden for cybersikkerhedsområdet.

Vores målgruppe er virksomheder, branche- og erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner, som alle kan levere den seneste forskning og viden samt understøtte økosystemet og bidrage til en bedre sammenhængskraft på området.

 

Hvad hjælper vi med

Hos NCC arbejder vi løbende med at understøtte økosystemet for cybersikkerhed i Danmark.  

Hos NCC tilbyder vi assistance til at finde og ansøge om europæiske tilskudsprogrammer rettet mod innovation inden for cybersikkerhed. Derudover etablerer vi forbindelser med relevante samarbejdspartnere både i Danmark og på det bredere europæiske cybersikkerhedsområde. Desuden vil vi løbende informere om nye tilskudsmuligheder, så du altid er opdateret om de nyeste muligheder for finansiering.  

city

Aida Maksumic

Innovation Manager

Fagligt Netværk

For at styrke den danske cybersikkerhedssektor, arbejder NCC på at opbygge et omfattende netværk af cybersikkerhedsaktører. Formålet med netværket er at fremme videndeling og matchmaking inden for branchen samt at dele oplysninger om relevante EU-programmer og tilgængelige tilskudspuljer.

Kontakt Aida Maksumic for mere information om Fagligt netværk.

Læs mere ved at klikke på de blå bokse herunder.

Bindeled mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder

Det danske Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) skal fungere som et bindeled mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder for at konsolidere samarbejdet og skabe synergi på tværs af industri og forskning. 

Et specialiseret fagligt netværk, der består af diverse aktører, skal bidrage med ny viden og inspiration til at anvende forskning til forbedring af cybersikkerhed. Netværket omfatter vidensinstitutioner samt branche- og erhvervsorganisationer, som tilbyder indsigt i områder, hvor skræddersyede cybersikkerhedsløsninger er nødvendige. 

Vores fokus er på at fremme og facilitere samarbejde, projektudvikling og konsortiedannelse. Vi arbejder for at fremhæve mulighederne for samarbejde på tværs af aktører og styrke dansk deltagelse i centrale EU-programmer såsom Horizon Europe, Digital Europe Fund og European Defence Fund. NCC vil skabe sammenhængskraft og understøtte udviklingen af innovative cybersikkerhedsløsninger. 

Nationale tilskudspuljer

Med NCC’s nationale tilskudspuljer, ønsker vi at fremme innovation, samarbejde i udviklingen og anvendelsen af cybersikkerhedsløsninger samt at fremme viden- og datadeling på området. I 2024 og 2025 er der i alt afsat 17,3 millioner kroner til tilskuddene.

 

Første pulje åbner i februar 2024 og den anden i august 2024. I løbet af året vil der blive afholdt online webinarer, som vil informere om mulighederne i disse puljer. Tilskudspuljerne for 2025 vil blive annonceret ultimo 2024.

Kontakt projektleder Inger Charlotte Juhl for mere information om de nationale tilskudspuljer.

Inger Charlotte Juhl

Project Manager

Åbne nationale puljer

Der er pt. ingen åbne puljer. 

Næste NCC-tilskudspulje åbner den 15. august kl. 12:00 og kommer til at være målrettet udvikling af digitale teknologier eller løsninger med fokus på cybersikkerhed. Puljen kan søges af SMV’er og startups eller projektkonsortier med minimum én SMV eller startup.  

Mere info følger. 

Du kan læse mere om seneste NCC pulje “Branchesamarbejder om Cybersikkerhed” nedenfor. 

“Branchesamarbejder om Cybersikkerhed”

 

29. februar 2024 – 15. maj 2024

Læs mere om puljen “Branchesamarbejder om Cybersikkerhed” her: 

 

Med åbningen af første pulje ønsker NCC at støtte cybersikkerhedsprojekter og cybersikkerhedssamarbejder, samt udviklingen af cybersikkerhedsteknologier og cybersikkerhedsplatforme, som har potentiale til at blive udbredt til en bredere kreds af virksomheder inden for den pågældende branche. Der ydes tilskud til projekter, som f.eks. udvikler en konkret cybersikkerhedsløsning i samarbejde med en branche eller en allerede eksisterende løsning, som modificeres til en branches behov

Hvert projekt kan søge op til 950.000 kr. Der stilles krav om medfinansiering på 50 pct., som kan ske i form af egne løntimer med en sats på 365 kr., kontantbidrag eller en kombination heraf. Det samlede maksimale projektbeløb er således 1,9 millioner kr. Der er ikke fastsat en minimumssum per tilskud.

 

Der kan søges tilskud til projekter, der støtter cybersikkerheden i én eller flere brancher med inddragelse af relevante brancheperspektiver.

 

Der kan efter bekendtgørelsen søges tilskud til rådgivning, investeringer, udvikling og drift af projekter inden for en eller flere af de følgende områder:

 

 • Rådgivning vedrørende aktiviteter inden for cybersikkerhed, herunder kortlægning og udvikling af arbejdsprocesser, udarbejdelse af kravspecifikation, bistand til valg af leverandører, behovsanalyser med videre.
 • Investering ved anskaffelse af digitale systemer, herunder installation og konfigurering af den nyindkøbte teknologi, samt eventuel tilpasning af den nyindkøbte teknologi i forhold til integration med eksisterende systemer.
 • Investeringer i hardware og software via forudbetalt leasing og/eller forudbetalt abonnement på op til to års varighed eller engangsbetaling.
 • Udvikling og tilpasning af teknologier og produkter, der er målrettet cybersikkerhed i brancher.
 • Investeringer i medarbejdertræning, kompetenceudvikling og aktiviteter der øger bevidstheden om cybersikkerhed.
 • Erhvervelse af kompetencer til drift af det pågældende it-sikkerhedsprojekt.
 • At styrke samarbejdet mellem juridiske personer med dansk CVR-nummer, som vil fremme udbredelsen og optagelsen af den nyeste viden om cybersikkerhed tilpasset behovene i en specifik branche.

Hvis ikke projektet kan placeres i en eller flere af ovenstående kategorier, er projektet ikke støtteberettiget.

Projektansøgerne skal følge en porteføljetilgang, hvilket betyder, at det konkrete projekt skal forholde sig til hvorvidt, der er tale om et forprojekt, et udviklingsprojekt og/eller et skaleringsprojekt samt hvilke konkrete cybersikkerhedsmålsætninger, projektet vil forbedre. Porteføljeperspektivet skal sikre, at ansøgere udformer deres projekter korrekt og muliggør læring og videndeling på tværs af projekter og tilskudspuljer.

Puljen kan søges af bred kreds af danske aktører, som arbejder med cybersikkerhed. Det kan være cybersikkerhedsvirksomheder såvel som universiteter, virksomheder i den tiltænkte branche, brancheforeninger med flere.

 

NCC opfordrer til, at interesserede projektansøgere etablerer samarbejde eller konsortier om projekterne. Det kan styrke sandsynligheden for at modtage tilskud, hvis et projekt er forankret i et samarbejde eller konsortium. Der stilles dog ikke krav til, at der dannes konsortier, men der lægges vægt på, at man inddrager brancher eller får et brancheperspektiv på projektet, såfremt man ikke indgår i et konkret samarbejde i projektet.

 

Du er berettiget til at søge hvis du:

Du er ikke berettiget til at søge hvis du:

I evalueringen af hvorvidt projektet tildeles støtte eller ej, overvejes det i hvor høj grad, projektet opfylder følgende parametre:

Hvert projekt vil blive bedømt på en skala fra 1-7 for hvert af de fastsatte kriterier, hvor 1 indikerer en meget ringe grad af opfyldelse, og 7 indikerer en meget høj grad af opfyldelse.

 

For at sikre lighed og retfærdighed i vurderingsprocessen vil hvert kriterium blive anvendt på alle projekter. Dette betyder, at hvis et projekt ikke opfylder et specifikt kriterium eller kun opfylder det i begrænset omfang, skal dette afspejles i en lav score for det pågældende kriterium.

Den samlede score for hvert projekt vil blive beregnet som summen af de tildelte point for alle kriterier, divideret med det samlede antal kriterier. Denne metode sikrer, at hvert kriterium vægtes lige i den samlede vurdering af projektet, hvilket fremmer en afbalanceret og retfærdig evaluering af projektets samlede kvalitet og potentiale.

 

Den samlede score indgår i vurderingen af det samlede projekt som helhed

Ansøgningsmateriale udfyldes på onlineplatformen hvor ansøger kan oprette en profil, og løbende udfylde ansøgningsmaterialet, som inkluderer:

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til projektansøgerens hoved CVR-nummer.

 

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskuddet udbetales så tæt som muligt på den slutdato, der er angivet i ansøgningsskemaet.

 

Ved tildeling af tilskud vil der efterfølgende være krav om skriftlig afrapportering på projektet samt opfølgende statusmøder i forbindelse hermed, aflevering af regnskab samt dokumentation vedrørende projektets afholdte udgifter.

Afrapporteringen indeholder: 

 

 • Indledende opstartsmøde om projektet med projektdeltagere og NCC
 • Første Kvartalsrapport (3 måneder efter start): Skal indeholde en status for projektets opstartsfase, herunder eventuelle udfordringer og justeringer af projektplanen.
 • Halvårsafrapportering (6 måneder efter start): En opsamlende evaluering af projektets status og resultater indtil nu, inklusive en vurdering af ressourceanvendelse og projektets overensstemmelse med de oprindelige målsætninger. Evaluering skal gennemgås på et møde mellem projektets deltagere og NCC.
 • Tredje Kvartalsrapport (9 måneder efter start): Opdatering på projektets fremskridt og eventuelle justeringer eller revideringer af projektplanen.
 • Afsluttende Rapport (ved projektets afslutning – 12 måneder fra start): Denne afsluttende rapport skal indeholde en analyse af hele projektets forløb, herunder en evaluering af de opnåede resultater i forhold til de oprindelige mål, en vurdering af projektets bæredygtighed og anbefalinger til fremtidige initiativer eller opfølgende aktiviteter.

 

Projektets resultater skal, medmindre andet er aftalt ved projektets opstart, frit kunne offentliggøres og anvendes af NCC via relevante formidlingsformer, f.eks. via NCC’s hjemmeside og via officielle EU-kanaler. Dele af materialet kan anonymiseres efter aftale med tilskudsmodtager.

Projekter, som har modtaget tilskud, skal aflevere et perioderegnskab senest den 10. oktober 2024 for perioden fra projektets start til og med 30. september 2024. Herudover skal der afleveres et slutregnskab senest tre måneder efter projektperiodens udløb.

 

Regnskabet skal kunne dokumentere følgende:

 

 • Regnskabet for projektet skal redegøre for anvendelsen af tilskuddet samt medfinansieringen på 50 %.
 • Til regnskabet skal der vedlægges bilags-/fakturadokumentation for projektets faktiske udgifter herunder løntimer, som indgår i medfinansieringen.
 • Timeregistrering foretages hver måned for den enkelte medarbejder og attesteres af medarbejderen samt dennes chef. Der skal anvendes en EU-skabelon til timeregistreringen.
 • Timeregistreringen skal ske hver måned i projektets levetid.
 • Timeregistreringen skal sendes til NCC hver måned senest 14 dage efter det respektive månedsregnskabs udgang.
 • Ledelseserklæring såfremt projektet modtager under 500.000 kroner i støtte.
 • Revisorerklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor såfremt projektet modtager over 500.000 kroner i støtte

 

Vær opmærksom på, at man som modtager af tilskud er forpligtet til at gemme ovennævnte dokumentation i fem år fra projektets afslutning.

Inger Charlotte Juhl

Project Manager

Her på siden vil vi løbende opdatere med relevante links til åbne EU tilskudsmuligheder i programmerne Horizon Europe (HE), Digital Europe (DE) og European Defence Fund (EDF)

 

Du er også altid velkommen til at kontakte NCC’s to funding managers hvis du søger rådgivning om din virksomheds vej ind i et af EU-programmerne

 

For rådgivning vedr. EDF og Horizon Europe: 

 

Funding Manager Rasmus Reimer, CenSec

rasmus@censec.dk 

 

For rådgivning vedr. Digital Europe og Horizon Europe

 

Funding Manager Lina Petrova, DigitalLead: 

lp@digitallead.dk 

Personer, som er forbundet gennem et omfattende teknologisk netværk, står sammen, muligvis symboliserende deres indbyrdes forbindelse via moderne kommunikationsmidler som internet og sociale medier. De kan repræsentere brugere, kolleger eller samarbejdspartnere i en globaliseret og digitalt forbundet verden.

Andre aktiviteter

NCC vil løbende afholde arrangementer og netværksmøder med fokus på cybersikkerhed.

Arrangementer hos NCC vil primært have fokus på at facilitere matchmaking i mellem virksomheder og mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Formålet er at danne konsortier, der kan bidrage med ekspertise og innovative løsninger, som kan løfte cybersikkerheden i Danmark.

Arrangementerne vil have fokus på videndeling og skal fremme samarbejdet på tværs af sektorer, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer, ideer og bedste praksisser for at styrke Danmarks position inden for cybersikkerhed.

Dette inkluderer workshops, seminarer og netværksmøder, som skal være med til at facilitere dialogen mellem forskellige aktører med henblik på at bidrage til udviklingen af nye innovative cybersikkerhedsløsninger.

 

Tidligere arrangementer

Inger Charlotte Juhl

Project Manager

Aida Maksumic

Innovation Manager

Skip to content